Quantcast

nam99 發表於 2019-4-21 11:36:49

本帖最後由 nam99 於 2019-4-30 09:43 編輯

食飽就要痾,所以我諗炭仔大小二便問題,初時跟大部份人一樣用個盆裝貓砂比佢如厠,但買時又重,用完處理又煩且唔環保。試過幾種方法失敗同炭仔個心可能話我多次:你攪我個厠所攪到幾時!最後用塑膠的人造草成功解決貓厠的問題,以後炭仔如厠後用水冲就攪掂。

nam99 發表於 2019-4-30 10:04:59

食咗一段時間貓魚後,毛色靚咗好多

nam99 發表於 2019-5-3 11:02:46

相處耐咗,一家人對貓完全改觀

nam99 發表於 2019-5-3 11:19:07

老婆整蛋榚唔比上枱,佢就由枱腳爬上去八啩

nam99 發表於 2019-5-4 11:37:09

打算領養多隻,但又要減輕炭仔地盤意識所以安排炭仔去絕育

nam99 發表於 2019-5-4 11:48:21

手術完成,見到有D心痛

nam99 發表於 2019-5-5 11:59:18

炭仔好番後搵到個義工領養隻黃貓,改名米高

nam99 發表於 2019-5-5 12:08:21

:em155:!!!

nam99 發表於 2019-5-6 12:09:04

好笑的情況出現,米高當咗炭仔喺奶媽,而炭仔又接受

nam99 發表於 2019-5-6 12:15:11

又搵炭仔食奶,炭仔係男仔嚟wor!

hkueric 發表於 2019-5-6 14:25:03

咁炭仔都有15-16 歲,好大年紀咯,定期驗吓身,尤其是對眼

nam99 發表於 2019-5-9 23:53:16

hkueric 發表於 2019-5-6 14:25 static/image/common/back.gif
咁炭仔都有15-16 歲,好大年紀咯,定期驗吓身,尤其是對眼

照計係:em154:

nam99 發表於 2019-5-10 12:24:16

瞓得舒適兼招積

nam99 發表於 2019-5-10 12:32:18

本帖最後由 nam99 於 2019-5-10 12:37 編輯

轉眼米高大個咗好多,但仍韭常嗲炭仔

hkueric 發表於 2019-5-10 13:36:56

nam99 發表於 2019-5-10 12:32 static/image/common/back.gif
轉眼米高大個咗好多,但仍韭常嗲炭仔

炭仔係個好代爸 :woo_good
頁: 1 [2] 3
查看完整版本: 炭仔及米高的故事